REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI

REGULAMIN  ŚWIADCZENIA USŁUGI SZKOLENIOWEJ JAZDY SPORTOWEJ/ OFFROADOWEJ

 • 1 [postanowienia ogólne]
 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady świadczenia usługi szkoleniowej jazdy sportowej, offroadowej, kartingowej, świadczonej przez SSJ spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radziejowicach-Parcel, ul. Gazowa 6, 96-325 Radziejowice-Parcel, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000820217, NIP: 8381870942, REGON: 385142279.
 2. Na potrzeby niniejszego regulaminu ustala się następujące znaczenie poniższych pojęć:

1) „Regulamin” – niniejszy regulamin świadczenia usługi szkoleniowej jazdy samochodem sportowym;​

2) „Organizator” – SSJ sp. z o.o. z siedzibą w Radziejowicach-Parcel;​

3) „Nabywca” – osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu dokonała zakupu Usługi;

4) „Usługa” – usługa szkoleniowa jazdy sportowej/ offroadowej oferowana przez Organizatora;​

5) „Uczestnik” – osoba, która zgodnie z postanowieniami Regulaminu korzysta z oferty Organizatora;​

6) „Pojazd” – gokart/MINI Cooper S/ Maverick Can Am udostępniany przez Organizatora Uczestnikowi w​ celu korzystania z Usługi;

7) „Obiekt” – nieruchomość gruntowa znajdująca się w Grójcu (adres: AUTODROM SŁOMCZYN​

Słomczyn 66, 05-600 Grójec) wraz z posadowionymi na tej nieruchomości budynkami lub nieruchomość gruntowa znajdująca się w Gminie Radziejowice przy trasie 795, zwane też “torem” lub “torami”;

8)  „RODO” – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.​ w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

9) „Serwis” – strona internetowa: www.speedmasters.pl, na której Nabywca dokonuje zakupu Usługi.

 

 • 2 [postanowienia wstępne]
 1. Regulamin określa w szczególności prawa i obowiązki Nabywcy oraz Użytkownika w związku z zakupem Usługi oraz korzystaniem z niej.
 2. Przystępując do korzystania z Serwisu Nabywca oświadcza, że zapoznał się z warunkami Regulaminu w zakresie dotyczącym Nabywcy, a także, że zobowiązuje się do ich przestrzegania. Na Nabywcy spoczywa obowiązek upewnienia się, że Uczestnik spełnia warunki wymagane do korzystania z Usługi wskazanej w niniejszym Regulaminie.

 

 

 

 • 3 [zawarcie umowy]
 1. Za moment zawarcia umowy uznaje się chwilę uiszczenia przez Nabywcę całkowitej wymaganej należności za Usługę poprzez Serwis lub na konto bankowe Organizatora.
 2. Nabywca wyraża zgodę na otrzymanie potwierdzenia płatności drogą elektroniczną, na adres e-mail wskazany w procesie zakupu Usługi poprzez Serwis. Jeżeli opłacił Usługę fakturą proforma, jako potwierdzenie płatności otrzyma fakturę Vat. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie potwierdzenia płatności w związku z problemami sieci, problemami informatycznymi Nabywcy lub podaniem błędnego adresu e-mail.

 

 • 4 [warunki realizacji Umowy]

 

 1. W procesie zakupu Usługi, Nabywca wybiera rodzaj usługi poprzez Serwis, następnie ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem, celem wybrania dogodnego dla obu stron terminu realizacji usługi. Po wybraniu konkretnej daty, nie ma możliwości jej zmiany. Nabywca rozumie, że daty podane przez Organizatora są ustalane z podmiotem trzecim, którym jest Autodrom Słomczyn (w przypadku wybrania pojazdu Gokart/Mini Cooper S)
 2. Warunkiem skorzystania z Usługi jest okazanie pracownikowi lub współpracownikowi Organizatora prawa jazdy kat. B1 lub B2.
 3. W przypadku nieokazania pracownikowi lub współpracownikowi Organizatora wskazanych w ust. 2 powyżej dokumentów, Organizator ma prawo do odmowy wykonania Usługi. Nabywca i/lub Uczestnik nie mają w takiej sytuacji możliwości ubiegania się o zwrot poniesionych w związku z realizacją Usługi kosztów.
 4. Uczestnik zobowiązuje się pojawić w Obiekcie w dniu wskazanym w ust. 1, 20 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia korzystania z Usługi.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Usługi przez Uczestnika w terminie wskazanym w ust. 1 Uczestnikowi ani Nabywcy nie przysługuje roszczenie o zmianę terminu realizacji, chociażby brak możliwości realizacji wynikał z przyczyn od nich niezależnych.

 

 • 5 [odstąpienie od Umowy]
 1. Nabywcy przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia.
 2. Prawo do odstąpienia od Umowy nie przysługuje w przypadku zawarcia Umowy na mniej niż 7 dni od daty, w której Uczestnik będzie korzystał z Usługi.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy należy przekazać Organizatorowi w formie dokumentowej, za pomocą wiadomości na adres e-mail: [kontakt@speedmasters.pl]

 

4.W przypadku zawarcia Umowy jako przedsiębiorca, prawo do odstąpienia od Umowy z niniejszego paragrafu nie przysługuje.

 1. Zwrot opłaty zostanie uiszczony Nabywcy na wskazany przez niego w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 3, rachunek bankowy w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia.

6.Jeżeli z przyczyn niezależnych od Organizatora wykonanie Usługi wiązałoby się z rażąco wysokimi kosztami lub wiązałoby się z nadmiernymi trudnościami, w szczególności związanymi z obostrzeniami wynikającymi z pandemii COVID-19, Nabywca ma prawo do otrzymania zwrotu opłaty od Organizatora.

 

 • 6 [reklamacje]
 1. Nabywca oraz Uczestnik mają prawo do złożenia reklamacji z tytułu niewykonywania lub nienależytego wykonania Usługi nie później niż w ciągu 7 dni od dnia, w którym Usługa została lub miała zostać zrealizowana.
 2. Reklamacja powinna zostać przesłana Organizatorowi w formie dokumentowej, za pomocą wiadomości na adres e-mail: [kontakt@speedmasters.pl]. Wiadomość powinna zawierać dane, które umożliwią identyfikację Nabywcy lub Uczestnika, tj. imię, nazwisko, numer zamówienia oraz datę, w której Usługa została lub miała zostać zrealizowana.

3.Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i przesłanie odpowiedzi na reklamację w formie dokumentowej na adres e-mail składającego reklamację. Jeżeli rozpatrzenie reklamacji będzie wymagało uzyskania wiadomości specjalnych lub wystąpią inne trudności, termin ten może zostać wydłużony, o czym Organizator powiadomi składającego reklamację w terminie oraz w formie wskazanymi w zdaniu pierwszym.

4.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieotrzymanie odpowiedzi na reklamację w związku z problemami sieci, problemami informatycznymi składającego reklamację lub podaniem błędnego adresu e-mail.

5.Przed przystąpieniem do skorzystania z Usługi Uczestnik zobowiązuje się do podpisania oświadczenia dostarczonego przez Organizatora. Podpisanie oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

 

 • 7 [Uczestnicy]
 1. Usługa świadczona jest przez Organizatora osobom, które:

1) które ukończyły 18. roku życia oraz osobom niepełnoletnim (te które nie ukończyły 18 roku życia) wyłącznie za pisemną zgodą ich rodziców lub opiekunów prawnych;

2) posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami mechanicznymi (prawo jazdy kat. B1 i B2);

3) nie są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a także jakichkolwiek substancji powodujących spowolnienie reakcji lub zmniejszenie możliwości psychofizycznych Uczestnika;

4) nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z oferty Organizatora, w szczególności nie cierpią na schorzenia neurologiczne, krążeniowe lub psychiczne i nie posiadają świeżych urazów ortopedycznych;

5) nie są w ciąży;

6) zdają sobie sprawę, że korzystanie z Usługi wiąże się z ryzykiem poniesienia szkody na osobie i na mieniu;

7) oświadczyły, że będą przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń pracowników i współpracowników Organizatora, a także przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

8) Złożyły oświadczenie, że ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą,  pojazdu lub  infrastruktury które, powstaną w trakcie realizowania usługi, w szczególności zaś, które w przypadku uszkodzenia mechanicznego pojazdu, w szczególności zaś jeżeli szkoda wyniknęła z braku współpracy z Organizatorem (ignorowanie poleceń, nadmierna prędkość);

9) Złożyły oświadczenie, o wyrażeniu zgody na upublicznianie wizerunku przez Organizatora i

przetwarzanie go do celów marketingowych, poprzez umieszczenie na profilach  w mediach

społecznościowych (Facebook, Instagram, Youtube, strona internetowa SPEEDmasters), stronie      internetowej,  folderach reklamowych, plakatach i innych nośnikach.

10) Usługa szkoleniowej jazdy kartingowej, nie dotyczy zawodników licencjonowanych.

 

 1. W razie, gdy pracownik lub współpracownik Organizatora poweźmie wątpliwość co do tego, czy Uczestnik spełnia wszystkie wymogi określone w ust. 1 powyżej, może zażądać od Uczestnika przedstawienia odpowiednich dokumentów lub złożenia oświadczeń, również w formie pisemnej.
 2. W razie, gdy pracownik lub współpracownik Organizatora uzna, że dany Uczestnik nie spełnia wymogów określonych w ust. 1 powyżej, odmówi dopuszczenia Uczestnika do korzystania z Usługi, a jeżeli Uczestnik już z usługi korzysta – niezwłocznie ją przerwie. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie jest należny zwrot poniesionych kosztów wykonywania Usługi.
 3. Podczas świadczenia Usługi, Uczestnik ma bezwzględny obowiązek stosowania się do instrukcji i poleceń pracowników i współpracowników Organizatora. W razie niestosowania się przez Uczestnika do instrukcji i poleceń pracowników i współpracowników Organizatora, Usługa podlega natychmiastowemu przerwaniu. W takiej sytuacji Uczestnikowi nie jest należny zwrot poniesionych kosztów realizacji Usługi. Uczestnik ponosi również odpowiedzialność odszkodowawczą za wszystkie szkody, które powstaną w wyniku braku stosowania się do poleceń i instrukcji.

 

 • 8 [odpowiedzialność]
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Uczestnika szkodę będącą następstwem siły wyższej, wyłącznej winy Uczestnika lub osoby trzeciej, za którą Organizator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. W przypadku niewykonania Usługi z przyczyn niezależnych od Organizatora, w szczególności w przypadku awarii pojazdów lub złych warunków atmosferycznych, Organizator ma prawo do ustalenia innego terminu wykonania Usługi. W zaistniałej sytuacji Organizator nie zwraca kosztów, jakie poniósł Nabywca/Uczestnik w związku z realizacją Usługi.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne opóźnienia w realizacji Usługi w dacie wskazanej w § 4 ust. 1 spowodowane niemożliwymi do przewidzenia zdarzeniami losowymi, w tym w szczególności w przypadku awarii pojazdów lub złych warunków atmosferycznych.

 

 • 9 [przetwarzanie danych osobowych]

 

 1. Stosownie do art. 13 ust. 1-2 RODO, Organizator informuje, że:

1) administratorem danych osobowych Nabywcy oraz Uczestnika jest Organizator;

2) Inspektorem Danych Osobowych Organizatora jest Cezary Pękalak, adres e-mail: kontakt@speedmasters.pl;

3) Organizator będzie przetwarzać dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), lit. b), lit. c), lit. f) RODO, w celach promocyjnych i reklamowych związanych z działalnością Organizatora, w celach niezbędnych do wykonania zawartej z Uczestnikiem umowy, w celach związanych z wypełnieniem obowiązków prawnych spoczywających na Organizatorze, w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Organizatora związanych z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa na terenie Obiektu, w szczególności poprzez umieszczanie zdjęć mogących zawierać wizerunek Uczestnika na stronie internetowej Organizatora oraz na profilach Organizatora na portalach Facebook lub Instagram, przy czym przetwarzanie będzie się odbywać zgodnie z zasadami wymienionymi w art. 5 RODO;

4) w związku z powyższym, dane osobowe mogą również zostać przekazane do państw trzecich tj. państw niebędących członkami Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w szczególności Stanów Zjednoczonych, w których swą siedzibę ma Facebook Inc.; ochrona zgodna z przepisami obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej a także dochodzenie roszczeń związanych z ochroną przekazanych danych osobowych może być w związku z tym utrudnione lub niemożliwe;

5) Organizator nie będzie wykorzystywać danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego kierowanego wobec Uczestnika, a także że Organizator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany i dane nie są profilowane;

6) dane osobowe będą przetwarzane przez okres do dnia przedawnienia roszczeń wynikających z umowy z Uczestnikiem lub do dnia cofnięcia przez Uczestnika zgody;

7) zgodnie z RODO, Nabywcy oraz Uczestnikowi przysługuje prawo do:

 1. dostępu do danych i otrzymania ich kopii;
 2. sprostowania (poprawiania) danych;
 3. żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 4. wniesienia skargi do organu nadzorczego;

8) Nabywcy oraz Uczestnikowi w każdej chwili przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych (w tym należących do szczególnej kategorii) ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem przed jej wycofaniem, ani na przetwarzanie danych na innej podstawie niż zgoda.

 

 • 10 [postanowienia końcowe]
 1. Każdy Nabywca oraz Uczestnik są zobligowani do zapoznania się z powyższym Regulaminem i przestrzegania jego zasad. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie Regulaminu. Uznaje się, że każda osoba, przed rozpoczęciem korzystania z Usługi zapoznała się z postanowieniami Regulaminu i zobowiązała się do bezwzględnego przestrzegania jego postanowień.
 2. Wszelkie spory powstałe w związku ze świadczeniem Usługi będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Regulamin podlega publikacji poprzez wywieszenie go w miejscu, w którym Organizator prowadzi swoją działalność oraz poprzez zamieszczenie go na stronie internetowej Organizatora
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia.

Zapoznałem/am się i akceptuję regulamin

data i podpis kierowcy/ kierowców